การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ ๕

  • Main
  • History - Asian History
  • การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่...

การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ ๕

ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
ในสมัย "รัชกาลที่ 5" ถึงแม้จะปรากฏบทบาทของสตรีในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น มิได้ถูกจำกัดอยู่ในบ้านเรือนดังเช่นในอดีต โดยเฉพาะสตรีที่อยู่ในระดับชนชั้นนำในราชสำนักที่ได้ปรากฏบทบาทออกมาสู่สังคมภายนอกเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏบทบาทของสตรีตามขนบของสังคมยุคจารีต ที่สตรีถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอำนาจต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้นจึงปรากฏถึงความพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจผ่านการเข้ารับราชการของพระภรรยาเจ้าและพระภรรยา แสดงถึงความเชื่อมโยงของการเมืองในราชสำนักฝ่ายหน้าที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อราชสำนักฝ่ายใน
Año:
2018
Edición:
1
Editorial:
มติชน
Idioma:
thai
ISBN 10:
9740216277
ISBN 13:
9789740216278
Serie:
ราชวงศ์จักรี
Archivo:
PDF, 61.26 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2018
Leer en línea
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado